หมายเหตุ จำนวนประชากรทั้งหมดเป็นข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2558